Aktuální úmysly CSMP / Apoštolátu modlitby na měsíc červenec 2024

Úmysl papeže / Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci

Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Přes veškerý pokrok a úspěch medicíny zůstává i dnes kterákoli nemoc poselstvím o blížící se smrti. Nemoci odhalují intimitu situace ohrožení a osudu smrti, který je člověku vlastní; staví člověka tváří v tvář sobě samému, před jeho pomíjivost, úzkost ze smrti a zároveň touhu po věčném životě. Staví před otázku, zda je člověk skutečně osamělý, opuštěný. I když zápas mezi smrtí a životem ještě není rozhodnut a stále ještě existuje velký prostor pro naději, přibližují nevyhnutelnou situaci smrti. V péči o nemocné nejde jen o vykonání obřadu. I prostá návštěva nemocného, kterou kněz vykoná, pokud je správně chápána, se může stát pro nemocného setkáním s Kristem, a sloužit tak jako uvedení do svátosti v tom smyslu, že s sebou přináší evangelium a láme chléb slova, které pochází z Božích úst. „Návštěva kněze u nemocného je tak důležitá! Je to sám Ježíš, kdo přichází, aby nemocného pozvedl, dodal mu sílu, dal mu naději, pomohl mu; také aby mu odpustil jeho hříchy.“ (papež František)

Národní úmysl / Za kněze v duchovní správě

Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

Co jednotliví věřící očekávají a co si zaslouží od svých pastýřů? Poctivost, transparentnost a otevřenost. Otevřený dům srdce otevírá všechny dveře. Farnost čeká na to, že jejich nový kněz po seznámení s celou farností ukáže všem jasnou představu o tom, co chce dělat a kde vidí místo pro spolupráci. Především však má být mužem církve se schopností dívat se dopředu. A co mohou vzájemně? Inspirovat se. Kde se chceme nechat ve farnostech inspirovat, roste schopnost nadchnout, obohacovat se a nejen se vyjádřit se, nýbrž i slyšet názory druhých.

Naléhavý úmysl

Modleme se, aby se církev stávala prorockou pro mladou generaci

„Terst je jedním z těch měst, která mají za úkol spojovat různé národy: jednak proto, že je důležitým přístavem, a pak proto, že se nachází na křižovatce mezi Itálií, střední Evropou a Balkánem.“ (papež František) První červencový víkend prožil papež František v Terstu, kosmopolitní metropoli Istrie. Ta se stále cítí být dědičkou zvláštního statusu, který byl zakomponován do zřízení Svobodného území Terst, jež bylo zrušeno až v roce 1975. Společnost i církev zde žijící vnímaly svoji roli být na hranici mezi dvěma světy, kapitalistickou Itálií a komunistickou Jugoslávií. Dnes tato tradice, která zahrnuje úsilí katolíků o sociální spravedlnost a společné dobro, dostává v Evropě nový rozměr. Co nejvíce potřebuje dnešní Evropa? Uzdravit samotné srdce demokracie. Bez uzdravení tohoto nemocného srdce nemá Evropa ani mladá generace dneška radostné vyhlídky. Není pro ni budoucnost! Tak se to jeví v pocitech mladých lidí, jak je citlivě vnímá papež František z tolika setkání a intenzivního osobního kontaktu.

Svatý otec připomněl slova blahoslaveného Giuseppeho Tonioliho, iniciátora Sociálních týdnů, který definoval demokracii jako „občanský řád, v němž všechny sociální, právní a ekonomické síly v plnosti svého hierarchického vývoje úměrně spolupracují na společném dobru a nakonec se vracejí k převažujícímu prospěchu nižších vrstev. (…) Ve světle této definice je jasné, že v dnešním světě se demokracie netěší dobrému zdraví,“ konstatoval smutně papež.

A zde se objevuje nový hlavní úkol církve. „Úkolem církve je zpřítomnit mladé generace naději. Bez ní se nevyrovnává s přítomností ani nebuduje budoucnost“, řekl papež František při setkání s účastníky 50. sociálního týdne v italském Terstu. Možná nám to zní skandálně: „Jsme povoláni být proroky a svědky Božího království v každé situaci, v níž žijeme, na každém místě, které obýváme.“ Tato poloha srdce uzdravuje, dává nový výhled. A vyhlížet, jak Pán neváhá přicházet, je to, co nemáme před mladou generací smlčet.

***

Úmysly CSMP / Apoštolátu modlitby na rok 2024

Leden

Úmysl papeže / Za dar rozmanitosti v církvi

Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

Národní úmysl / Za studenty

Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

Únor

Úmysl papeže / Za nevyléčitelně nemocné

Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl / Za správce církevního majetku

Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

Březen

Úmysl papeže / Za mučedníky dneška

Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.

Národní úmysl / Za kajícníky

Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.

Duben

Úmysl papeže / Za docenění role ženy

Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl / Za nově pokřtěné

Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

Květen

Úmysl papeže / Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů

Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl / Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě

Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

Červen

Úmysl papeže / Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti

Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl / Za volby do Evropského parlamentu

Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Červenec

Úmysl papeže / Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci

Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl / Za kněze v duchovní správě

Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

Srpen

Úmysl papeže / Za vrcholné politiky

Modleme se, aby političtí představitelé sloužili svému lidu nasazením pro všestranný lidský rozvoj i společné dobro a péčí o ty, kdo ztratili práci, s upřednostněním nejchudších.

Národní úmysl / Za účastníky exercicií

Modleme se, aby se ti, kdo se účastní duchovních a prázdninových pobytů, otevřeli Božímu vedení a načerpali nové síly pro své poslání.

Září

Úmysl papeže / Za trpící Zemi

Modleme se, aby každý z nás věnoval pozornost bolestnému volání Země a obětí přírodních katastrof a klimatických změn a abychom se osobně nasazovali v péči o svět, který obýváme.

Národní úmysl / Za novomanžele

Modleme se, aby ti, kdo vstupují do manželství, vytrvali v lásce, věrnosti a vzájemné velkorysosti.

Říjen

Úmysl papeže / Za společně sdílené poslání

Modleme se, aby si církev nadále všestranně osvojovala synodální způsob života vyznačující se společnou odpovědností za růst spolupráce, jednoty a poslání sdíleného mezi kněžími, řeholníky a laiky.

Národní úmysl / Za synodu o synodalitě

Modleme se, aby setkání synody v Římě prospělo církvi po celé planetě.

Listopad

Úmysl papeže / Za všechny, kteří ztratili dítě

Modleme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad úmrtím syna nebo dcery, našli ve svém společenství podporu a získali od Ducha Utěšitele pokoj srdce.

Národní úmysl / Za pečující

Modleme se, aby ti, kdo dlouhodobě pečují o potřebné, nalézali prostor na obnovu svých sil v Božím slově, svátostech a přátelských vazbách.

Prosinec

Úmysl papeže / Za poutníky naděje

Modleme se, aby nás nadcházející jubilejní rok posílil ve víře, pomohl nám rozpoznat uprostřed našich životů vzkříšeného Krista a proměnil nás v poutníky křesťanské naděje.

Národní úmysl / Za osamělé

Modleme se za ty, kdo jsou sami, aby prožili Boží blízkost a požehnání.

Vatikán, 31. prosince 2022

František

***

Archiv úmyslů